Engagemang

Att forma framtiden: ansvar, integritet och mångfald

På medac är en respektfull behandling av våra kunder, patienter, partners, medarbetare och resurser kärnan i allt vi gör. Vi är medvetna om vårt etiska och sociala ansvar som företag. Vårt engagemang sträcker sig från hållbara leveranskedjor och miljöinitiativ till en mångsidig arbetsmiljö i en uppskattande, säker och respektfull arbetsatmosfär. Tillsammans kan vi bygga en framtid som är ansvarsfull, hållbar och mångsidig.
Att forma framtiden: ansvar, integritet och mångfald

Vårt åtagande för en hållbar leveranskedja

På medac är vi passionerat och ansvarsfullt engagerade i hållbara och etiska affärsmetoder, särskilt i förhållande till våra leverantörskedjor. I enlighet med de lagar och förordningar som gäller på våra globala marknader, till exempel den tyska lagen om leverantörskedjor (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, LkSG), är vi fast beslutna att noggrant granska och utforma våra leverantörskedjor. Syftet är att uppfylla kraven på mänskliga rättigheter och miljömässig due diligence för att minimera riskerna för människor och miljö.

Som leverantör av läkemedel och medicintekniska produkter får vi regelbundet frågor från våra kunder, som måste följa LkSG sedan den 1 januari 2023, om hur vi säkerställer efterlevnaden av den tyska lagen om leverantörskedjor. Om du får förfrågningar av detta slag, vänligen kontakta omedelbart vår Human Rights Board på medac. Alla aktiviteter i detta avseende måste samordnas med dem. Du kan nå teamet på LkSG@medac.de.

Grön framtid, säkert arbete: vårt HSE-löfte

Som ett framåtblickande läkemedelsföretag tar vi vårt ansvar för hälsa, säkerhet och miljö på allvar. På medac vidtar vi de högsta säkerhetsåtgärderna för våra medarbetares arbetssäkerhet. Vid hantering av farliga substanser, såsom CMR-substanser, som inkluderar cytostatika, är professionell hantering av yttersta vikt. Vi ser till att alla rutiner för företagshälsovård följs. Läs mer i vår HSE-policy.

Vårt övergripande engagemang för hållbarhet återspeglas i vår proaktiva inställning till att använda resurser effektivt och att minimera negativ påverkan på miljön och klimatet. Vi strävar efter ständiga förbättringar och arbetar mot vårt långsiktiga mål att skapa internationellt tillämpliga standarder. Tack vare vårt miljöledningssystem ISO 14001 har vi redan lämnat viktiga bidrag till vårt stora mål om klimatneutralitet. I enlighet med vår strävan efter ytterligare förbättringar har vi infört ISO 45001-ledningssystemet för arbetsmiljö och säkerhet och ISO 50001-energiledningssystemet i Tyskland. Dessa nya standardiserade processer bidrar till bättre hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, effektivare användning av våra energiresurser och en minskning av vårt miljöavtryck. Vi har också implementerat en molnbaserad mjukvarulösning som gör det möjligt för oss att effektivt hantera alla våra krav på hälsa, säkerhet, miljö och hållbarhetshantering.

Vår hållbarhetsstrategi är nära kopplad till vår affärsframgång. Genom en väsentlighetsanalys identifierar vi de viktigaste hållbarhetsfrågorna som har både en intern och extern inverkan på vår verksamhet.

Two colleagues,  talking

Våra medarbetares starka intresse för hållbarhetsfrågor återspeglas i den positiva responsen på företagens hållbarhetsinitiativ, t.ex. vår interna hållbarhetsutmaning på medac. På de marknader där vi är verksamma arbetar vi intensivt med att förbättra vårt ekologiska fotavtryck, som till exempel med utvecklingen av ett allmänt tillgängligt parkeringsgarage vid vårt huvudkontor i Wedel som kommer att tillhandahålla geotermisk värme för vår verksamhet.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på våra lokala webbplatser.

Etik som grund: vårt värdesystem i uppförandekoden

Vår uppförandekod innehåller de värderingar som ligger till grund för hur vi gör affärer och arbetar tillsammans. Denna kod återspeglar vår grundläggande filosofi att sätta människan i centrum. Vi är fast beslutna att tillhandahålla säkra produkter av hög kvalitet som förbättrar hälsan för patienter runt om i världen. Vårt arbete kännetecknas av tillförlitlighet och en stark ansvarskänsla.

Vår uppförandekod är ett levande dokument och grunden för det förtroende som patienter, vårdpersonal, partners och kunder har för oss. Och den är nyckeln till vår affärsmässiga framgång. Alla medarbetare på medac uppmanas att följa och implementera de definierade uppförandereglerna i sitt dagliga arbete för att gemensamt säkerställa integriteten och den långsiktiga framgången för vårt företag.

För mer information se vår aktuella uppförandekod.

Mångfald kopplar samman: jämställdhet och inkludering

Vi är en stark gemenskap av exceptionella människor från olika länder, med olika bakgrunder, styrkor och talanger, förenade av vår djupa motivation att göra skillnad inom vården. Som arbetsgivare är det vår fasta övertygelse att vi kan uppnå mer genom att samarbeta. Och vi är fast beslutna att skapa en miljö där varje medlem av vår gemenskap känner sig uppskattad och har lika möjligheter till framgång och tillväxt - oavsett var de kommer ifrån, vad de tycker eller vad de tror på. På medac är vi engagerade i mångfald, jämställdhet och inkludering på arbetsplatsen.

Bland annat ägnar vi särskild uppmärksamhet åt att främja kvinnor i ledande befattningar - de utgör nästan 60% av vår personalstyrka. Denna utveckling understryker vårt engagemang för jämställdhet och visar att talang och prestationer erkänns och uppmuntras på medac oavsett kön.

Vi ser en stor potential inom andra mångfaldsområden, särskilt när det gäller integrationen av medarbetare med funktionshinder. Vårt engagerade representantskap för funktionshindrade anställda ser till att arbetsmiljön är inkluderande och tillgänglig för alla.

En mångfald i arbetsstyrkan bidrar till innovativa lösningar och värdedrivet samarbete. Vi omfamnar alla dimensioner av mångfald och arbetar kontinuerligt för att säkerställa en arbetskultur som präglas av respekt, acceptans och ömsesidigt stöd.

Colleagues in a conference room, standing and talking

Arbetsplatskultur: engagerad i professionell utveckling

Som arbetsgivare har vi en djup förståelse för att våra medarbetare står i centrum för vår framgång mot vårt gemensamma mål. Vårt engagemang för personlig och yrkesmässig utveckling återspeglas i vårt omfattande utbud av program och initiativ som syftar till att ta fram det bästa hos var och en för vår gemensamma framgång.

Samtidigt som vi fortsätter att driva på utvecklingen har vi redan uppnått viktiga strategiska mål: våra HR-verktyg är toppmoderna för en modern arbetsmiljö. Vi har satt en viktig kurs för framtiden genom att skapa ett innovativt arbetskoncept, inklusive ny arbetsplatsdesign, flexibla arbetsmodeller och införandet av koncernövergripande utbildningsprogram.

Vi inbjuder begåvade människor att bli en del av vår gemenskap, som främjar kreativitet och mångfald och uppmuntrar varje individ att nå sin fulla potential.

Läs mer om att arbeta på medac.

Colleagues outside, talking

Stöd från hela världen: finansiering och stipendier

Runt om i världen sponsrar medac forskningsinstitutioner, delar ut stipendier och priser samt stödjer forskningsprojekt. Vi stödjer också yrkesorganisationer och föreningar i deras arbete på de marknader där vi är verksamma.

För mer information om vårt samhällsengagemang, vänligen besök våra landswebbplatser.

Team of researchers, looking at findings

Vårt uppdrag:

Improving human health, today and tomorrow

På medac anser vi att hälsa är mänsklighetens mest värdefulla resurs. Vi tar den aldrig för given. Sedan 1970 har vårt uppdrag varit att förbättra patienternas livskvalitet över hela världen genom att tillhandahålla de bästa medicinska behandlingarna som finns tillgängliga.

Företaget

Högkvalitativa farmaceutiska produkter och tjänster över hela världen

Upptäck vår kapacitet inom allt från produktutveckling, produktion och distribution till marknadsföring och globala samarbetsmöjligheter.

Ledarskap

Vägleder medac in i framtiden: vårt ledarskap

Som ett privat företag som växer fram ur sektorn för små och medelstora företag följer vi en värdeorienterad ledningsstrategi som bygger på förtroende och partnerskap.
Lock

För sjukvårdspersonal

På följande sidor finns läkemedelsinformation som är ämnad endast för dig som jobbar inom vården.